نظرات مشتریان

برای ارسال نظر کلیک کنید

(حداکثر حجم فایل ارسالی 20 مگابایت)

نظرات مشتریان دکتر یدکی

نظرات ویدیویی
پخش ویدیو
علی اصغر تیموریان (شاهرود)
پخش ویدیو
علی شقاقی (تهران)
پخش ویدیو
سعید ایزدی (کرج)
پخش ویدیو
سعید واعظ (تبریز)
پخش ویدیو
علیرضا (تبریز)
پخش ویدیو
بهنام (تبریز)
پخش ویدیو
محمد بختی (تهران)
پخش ویدیو
(سیستان و بلوچستان - ایرانشهر)
پخش ویدیو
(مشتری از سال 88 - تبریز)
پخش ویدیو
(سیستان و بلوچستان - ایرانشهر)
پخش ویدیو
(نظر مشتری - تهران)
نظرات صوتی
پخش ویدیو
نظرات مشتریان
پخش ویدیو
محمدزاده (مشهد)
پخش ویدیو
سید محمد سعید امیر جعفری ( قم)
پخش ویدیو
نظرات مشتریان
پخش ویدیو
محسن فاضلی ثانی (تهران)
ویدیوهای آنباکسینگ
پخش ویدیو
آنباکس محمدزاده (مشهد)
پخش ویدیو
آنباکس مشتری
پخش ویدیو
فرزاد خوش آبادی (شاهرود)
پخش ویدیو
سید مصطفی موسوی (اهواز)
پخش ویدیو
ابراهیم ولی نسب (همدان)
پخش ویدیو
جعفر شیراز (عجب شیر)
پخش ویدیو
سید پیام حسینی (کرج)
برای ارسال نظر کلیک کنید

(حداکثر حجم فایل ارسالی 20 مگابایت)